Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

 

 

 

SINAV SÜRECİ

Tarihleri Arası

Başvuru / Sınav Şekli

 

Başvuru Tarihi

23 / 07 / 2020 – 24 / 07 / 2020

ulubeymyo@usak.edu.tr

Saka Dede Mevki No=120 Ulubey/UŞAK

Ek Sınav ( 1 )

27 / 07 / 2020 – 29 / 07 / 2020

Google Calssroom - Uzaktan Dijital

Ek Sınav ( 2 )

05 / 08 / 2020 – 07 / 08 / 2020

Google Calssroom - Uzaktan Dijital

Ek Sınavlara Katılma Talep Formu İçin Tıklayınız

 

AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARI HAKKINDA

2019 – 2020 eğitim , öğretim yılı bahar yarı yılında ; Ulubey Meslek Yüksekokulu programlarında, 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran, azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında,  2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin ( c ) bendi kapsamında “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar”  gereği aşağıdaki hususlar doğrultusunda yapılacaktır.

 

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNE
YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddenin (c) bendi kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak;

1.      Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan birinci sınıf ve ara sınıf öğrencilerinin kayıtları silinir. Bu öğrencilerden;

a.       Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde mezun olamayan birinci sınıfta en fazla bir dersten ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl süre içerisinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

b.      Devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilmez.

c.       Sınav hakkı sonunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları yeniden aktif hale getirilerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

d.      Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

2.      Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden, hiç almadıkları, devam şartını yerine getirmedikleri ve başarısız oldukları ders sayısı altı ve üzeri olan öğrencilerin kayıtları silinir. Alınmayan veya devamsızlıktan kalınan ders sayısına ders planında, öğrencinin alması gereken tüm (iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, proje dersi vb.) dersler dahildir. Staj, başarısız ders sayısında dikkate alınmaz.

3.      Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin hiç almadıkları, devam şartını yerine getirmedikleri ve başarısız oldukları ders sayısı beş ve altında olan veya olabilecek öğrencilere;

a.       Devam şartını yerine getirdikleri her ders için iki ek sınav hakkı verilir.

b.      Devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilmez.

    c.       Ek sınavlar sonunda; hiç almadıkları, devam şartını yerine getirmedikleri ve başarısız oldukları ders sayısı beş ve altına düşüremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

    d.      Ek sınavlar sonunda; hiç almadığı, devam şartını yerine getirmediği ve devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olduğu ders sayısını beş ve altına düşüren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

    e.       Ek sınav hakkını kullanmadan, hiç almadığı, devam şartını yerine getirmediği ve devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olduğu ders sayısını beş ve altına düşüren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.

    f.        Öğrenciler, hiç almadığı ve devam şartını yerine getirmediği derslerin; devam şartlarını ek süre içerisinde yerine getirmek zorundadır.

    g.      Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan diğer şartları yerine getirdiklerinde mezun edilir.

4.      Öğrencinin ek sınavdan yararlanabilmesi için son aktif dönemde ders kaydı yaptırmış veya katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir.

5.      Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamamış ve ek sınav hakkını kullanarak veya kullanmayarak eğitimlerine devam eden öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

6.      Ek süre verilen öğrenciler; verilen ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Dönem sonunda ayrıca sınav hakkı verilmez.

7.      Azami öğrenim süreleri sonunda, ek sınavlar sonunda veya ek süre sonunda başarısız ders sayısını tek derse düşüren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir.

8.      Ek süre sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını tek derse düşüremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

9.      Sınırsız sınav hakkından yararlanan ancak üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı sınavlara girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.

10.   Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu halde, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencisine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

11.   Ek sınavlar; her eğitim-öğretim döneminin sonunda, bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarından önce tamamlanır. Sınav başvuru ve sınav tarihleri ilgili Birim tarafından öğrencilere duyurulur.

12.   Öğrenciler, ek sınavlar için akademik takvimde belirtilen veya ilgili Birim tarafından ilan edilen süre içerisinde yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır. Başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapmayan öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınavlara katılmayan öğrenciler, sınav hakkını kullanmış sayılır.

13.   Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.

14.   Öğrencilerin ek sınavlarda almış oldukları notlar aynen kabul edilir. Uşak Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen harf notları ile değerlendirme yapılır.

     15.      Ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

16.   Bu usul ve esaslarda yazılı olmayan durumlarda; Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuat hükümleri ile Senato Kararlarında belirtilen hükümler uygulanır.

 

 

 


16 Temmuz 2020